In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

 

Rozdział I PRAWNE ŹRÓDŁA NOWELIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

Nowelizacji dokumentu „Wewnątrzszkolny system oceniania II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży” z 2000 roku dokonano w oparciu o przepisy prawa oświatowego i statut szkoły, a mianowicie :

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.  z 1996r., poz. 329  z późniejszymi zmianami ) :

„Art. 22.ust.2 … Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia :

4) warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów z uwzględnieniem :

a) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych;

b) tworzenia wewnątrzszkolnych systemów oceniania;

c) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia;

d) przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce”;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                           ( Dz.U. z 1992, poz. 155 z późn. zm. ) :

„§ 9.2. Ocena z religii / etyki  nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

   9.3. Ocena z religii / etyki  jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej szkole”;     

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2001,poz. 624             z późn. zm.) :

„Statut szkoły określa w szczególności :

1) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego;

2) sposób uzasadniania przez nauczycieli ustalonych ocen na wniosek uczniów lub ich rodziców ( prawnych opiekunów );

3) skalę bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz śródrocznych ocen zachowania;

4) terminy klasyfikacji śródroczne”;

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej (…) ( Dz. U. z 2009 r. poz. 17 ) wskazuje jakie umiejętności i jaki zasób treści powinien podlegać ocenianiu ucznia w poszczególnych dziedzinach edukacji, na danym etapie i poziomie nauczania;

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły (…) dokumentacji przebiegu nauczania (…) ( Dz.U. z 2002, poz. 225 z późn. zm. ) wskazuje :

1) sposób dokumentowania przebiegu nauczania;

2) rodzaje dokumentów i zasady ich prowadzenia;

3) osoby upoważnione do  wypełniania dokumentacji;

4) sposób poprawiania błędów i nanoszenia poprawek;

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007, poz.562 z późn. zm.),

zawiera szczegółowe wskazania na temat organizacji wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

7. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży z 2008 r.( ze zm.).

 

Rozdział II                ZASADY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA  UCZNIÓW

§ 1

1. Zadaniem głównym wewnątrzszkolnego oceniania uczniów jest gromadzenie informacji   o uczniu i wspieranie jego rozwoju.                                   

2. W ocenianiu uczniów  zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad :

1) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji przez nauczycieli programów nauczania oraz regulaminie zachowania;

2) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów     z dysfunkcjami rozwojowymi;

3)  przestrzeganie przyjętego trybu ustalania oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia i oceny   zachowania;

4) rozpoznawanie poziomu edukacyjnego ucznia ;

5) określanie postępów edukacyjnych ucznia;

6)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;                                                                                                                                                                           

7) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach                  i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

8) uwzględnianie motywacyjnej funkcji oceniania w tworzeniu przez ucznia własnej strategii uczenia się;

9)  uwzględnianie współodpowiedzialności nauczyciela za proces samokształcenia                                i samorozwoju ucznia.

§ 2

Realizacja zasad  wewnątrzszkolego oceniania uczniów

 

1. Informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikajacych z realizacji przez nauczycieli programów nauczania oraz regulaminie zachowania  :

 1) każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania (PSO), który powinien zawierać:                                                                                                                                                                a) szczegółowe wymagania edukacyjne z każdego przedmiotu, stanowiące kryteria uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;                                                                b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;                                                                                     c) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

2) każdy nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowym systemem oceniania w pierwszym tygodniu nauki szkolnej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;

3) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

4) fakt udzielonej uczniom informacji zawartej w lit. : a,b,c wychowawca odnotowuje                        w dzienniku lekcyjnym;

4) podczas pierwszego zebrania z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, o regulaminie oceniania zachowania, a informację o tym fakcie odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;

5) rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach rodzicielskich oraz unikają indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o zasadach oceniania, postępach ucznia w nauce oraz przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.  

2.   Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów                                  z dysfunkcjami rozwojowymi :

1) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia;

2) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, do dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu i ustaleniami w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ( IPET ) ucznia;

3) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobytych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia;

4) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza;

5) dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.   Przestrzeganie przyjętego trybu ustalania oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia i oceny   zachowania :

1) ustalanie oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia przebiega zgodnie z PSO, a ustalanie oceny zachowania z przyjętym w szkole regulaminem oceniania uczniów z zachowaniem następujących wymogów :

a) jawności – podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości;

b) obiektywności – jasne określenie kryteriów wymagań na poszczególne oceny;

c) celowości – określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować);

d) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

2) ocena z religii jest wystawiana wg skali ocen przyjętej w szkole i nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

4.  Rozpoznawanie poziomu edukacyjnego ucznia :

1) nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie  nauczanego  przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia ;

2)  rozpoznanie poziomu edukacyjnego ucznia dokonuje się poprzez :

a) sprawdziany kompetencji przeprowadzane we wrześniu;

b) wskazania zawarte w opinii lub w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej;                 c) obserwację pracy ucznia na lekcji ;                                                                                                                                                                                                     d) sprawdziany poziomu opanowania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej.

5. Określanie postępów edukacyjnych ucznia :

1) określenie postępów może odbywać się na podstawie:

a) pisemnych prac;

b) testów;

c) odpowiedzi ustnych;

d) prac wytwórczych;

e) projektów;

f) ćwiczeń praktycznych;

g) prac domowych; 

h) obserwacji;

i) samooceny dokonanej przez ucznia;

j) innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych;

2) diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, dokonywać w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.

6.  Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie :

 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć  i postępach odbywa się :

a) ustnie każdorazowo w momencie wystawiania oceny,;

b) pisemnie poprzez recenzję prac pisemnych;

c) w miarę potrzeb ustnie szczegółowo w toku indywidualnych rozmów z uczniem;   

d) poprzez systematyczne nakłanianie ucznia do dokonywania samooceny, jako celowego systemu zbierania informacji o przebiegu i wynikach własnej pracy.

7. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach                  i specjalnych uzdolnieniach ucznia :

1) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach                                    i specjalnych uzdolnieniach ucznia odbywa się :

a) poprzez kontakty indywidualne – w miarę potrzeb;

b) na okresowych zebraniach rodziców w szkole;

c) poprzez udostępnienie sprawdzonych i poprawionych prac pisemnych – w miarę potrzeb;

d) poprzez rozmowy z rodzicami.

8. Uwzględnianie motywacyjnej funkcji oceniania w tworzeniu przez ucznia własnej strategii uczenia się :

1)  podczas  oceniania nauczyciel powinien uwzględniać następujące elementy : 

a) przedmiotem oceny jest operowanie wiedzą (od uczniów wymagać korzystania z wiedzy         w kontekście realnego życia);

b) stosować ocenianie całościowe, tj. sumujące i kształtujące;

c) oceny winny mieć charakter wielowymiarowy (ocenianiu podlega wiedza, zdolności, myślenie, metapoznanie);

d) dobór technik oceniania uzależniać od  wytyczonego celu nauczania (ocenianie diagnostyczne, sumujące, kształtujące);

e)  należy wspomagać rozwój ucznia poprzez wzmacnianie pozytywnych stanów rzeczy,                        tzn. informować o tym co robi dobrze i jak mógłby to wykorzystać w dalszym uczeniu się, unikać rad „ucz się więcej”, ponieważ mają niewielką wartość kształtującą.  

9. Uwzględnianie współodpowiedzialności nauczyciela  za organizację samokształcenia                            i samorozwoju ucznia :

1) każdy nauczyciel, dokonując oceny ucznia, winien nieustannie analizować posiadane przez ucznia umiejętności;

2) każdy nauczyciel powinien w miarę potrzeb udzielać uczniowi wsparcia w postaci adekwatnej informacji zwrotnej o tym                                                                                                                      

a) co zrobił dobrze;                                                                                                                                        

   b) co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić;                                                                                   

 c) jak ma dalej pracować.                                                                             

 

 

Rozdział  III      OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE – CELE I ZAKRES

§ 1

1.  Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

§ 2

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) dokonywanie przez nauczycieli ewaluacji realizowanych treści programowych i planów nauczania.

§ 3

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                                  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia według skali i w formie przyjętej w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7/ ustalanie trybu klasyfikacji końcowej;

8/ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia.

 

 

Rozdział  IV            OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

§ 1

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z obowiązującej podstawy programowej                                     i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

§ 2

1.  Ocenianie odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych i uzgodnionych      w zespołach przedmiotowych, zawartych w przedmiotowych systemach oceniania ( PSO).

2.  Przedmiotowe systemy oceniania zawierają w szczególności :

1) analizę wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO);

2) analizę obowiązujących przepisów dotyczących oceniania;

3) określenie celów (priorytetów) oceniania;

4) kryteria oceniania;

5) opis oceny śródrocznej i rocznej;

6) narzędzia oceny;

7) sposób dokumentowania oceniania;

8) sposób informowania zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów), uczniów;

9) ewaluację realizowanych treści programowych.

§ 3

3.  Ustala się jednakową skalę ocen klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej :

1) słownie  - celujący                       cyfrą  -  6;

2) słownie -  bardzo dobry              cyfrą  -  5;

3) słownie -  dobry                           cyfrą  -  4;

4) słownie  - dostateczny                cyfrą  -  3;

5) słownie  -  dopuszczający           cyfrą  -  2;

6) słownie  -  niedostateczny          cyfrą  -  1.

 

§ 4

1. W skali ocen bieżących dopuszcza się stosowanie  znaku „+” i znaku „-”, np. „+3”, „-3”.

§ 5

1.  Skalę i formy oceniania bieżącego określa nauczyciel zgodnie z opracowanym przedmiotowym systemem oceniania.

§ 6

 1. Ustala się następujace ogólne kryteria ocen klasyfikacji śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych :

1) stopien celujący otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków :

a)  biegle posługuje się zdobytą, w ramach programu nauczania, wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, osiągając sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, klasyfikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)  stopien bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia niżej wymienione warunki :

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

3) stopien dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości okreslonych programem nauczania, ale poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) stopien dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności okreslone programem nauczania, pozwalajace na rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  przewidziane w programie, w tak niewielkim zakresie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwośc dalszego kształcenia;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności okreslonych programem i nie jest w stanie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemozliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

§ 7

1.  Ustala się dodatkowe kryteria stosowane podczas oceniania uczniów :

1)  uczeń ma prawo do :

a) dodatkowego sprawdzenia i oceny wiedzy lub umiejętnośch, w tym poprawy ocen ze sprawdzianów, na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania;                                                                          b) usprawiedliwienia raz w półroczu braku przygotowania się do zajęć edukacyjnych,                        w  takich przypadkach, jesli liczba tych zajęć w tygodniowym planie wynosi od 1 do 2 godzin;

c) usprawiedliwienia dwa razy w półroczu braku przygotowania do zajęć, jeśli liczba tych zajęć w tygodniowym planie wynosi trzy i więcej godzin;

2) uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną korzystają z odpowiednich dostosowań wymagań edukacyjnych;

3) uczniom klas pierwszych do dnia złożenia ślubowania nie stawia się ocen niedostatecznych.

§ 8

1. W szkole mogą być przeprowadzane następujące rodzaje sprawdzianów pisemnych :

1) testowe lub opisowe sprawdziany wiadomości – prace klasowe, tzw. „klasówki”;

2) sprawdziany wiadomości z 1-3 poprzednich lekcji trwające nie dłużej niż 15 minut i będące formą bieżącej kontroli, tzw. „kartkówki”;

3) testy diagnostyczne w formie arkuszy maturalnych trwające zgodnie z obowiązujacymi procedurami.

2. Prace klasowe  powinny być poprzedzone syntezą materiału. 

3. Uczeń powinien być poinformowany :

1)  w jakiej formie zostanie przeprowadzony sprawdzian;

2)  jakiego zakresu materiału będzie dotyczył sprawdzian;

3) jakie będą kryteria oceniania.

4.  „Kartkówki”  mogą być zapowiedziane i niezapowiedziane.

5.  Datę i zakres pracy klasowej nauczyciel powinien uzgodnić z klasą i ustalony termin wpisać ołówkiem  w dzienniku lekcyjnym.

 6.  Sprawdziany trwające 45 minut winny być zapowiedziane z minimum jednotygodniowym wyprzedzeniem.

7. W danym dniu może być przeprowadzona w klasie co najwyżej jedna praca klasowa.

8. Liczba kartkówek i odpowiedzi ustnych w danym dniu nie jest limitowana.

9. Liczba prac klasowych w ciągu tygodnia nie może przekraczać 3.

10.  Prace klasowe muszą być szczegółowo poprawione i recenzowane przez nauczyciela.

11. Wszelkie prace pisemne muszą być poprawione w ciągu dwóch tygodni od daty napisania tych prac i przekazane uczniom do wglądu i poprawy.

12.  Nauczyciele w wyjątkowych sytuacjach (np. w okresie trwania egzaminów maturalnych) mogą w porozumieniu z uczniami przedłużyć czas sprawdzania.

13.  Oceny prac klasowych   wpisuje się do dziennika w jednej kolumnie kolorem czerwonym, a oceny z „kartkówek” kolorem niebieskim lub czarnym  z zaznaczeniem daty sprawdzianu.

14. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia uczniowi w ciągu półrocza przynajmniej tylu ocen, ile wynosi suma : 2 + liczba tygodniowego wymiaru danego przedmiotu.

                                                                         §  9                                     

1.   Dopuszcza się następujące formy sprawdzania osiągnięć ucznia :

1)  na bieżąco  (na jednostkach lekcyjnych);

2)  po opracowanym dziale;

3)  na koniec półrocza;

4)  na zakończenie etapu kształcenia - obejmujące cały zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.

§  10

1.  Ustala się trzy terminy klasyfikacji :

1) klasyfikacja śródroczna -  w styczniu, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi dla wszystkich klas;

2) klasyfikacja roczna     - w ostatnim tygodniu czerwca dla klas pierwszych i drugich;

3) klasyfikacja roczna i końcowa  - w ostatnim tygodniu kwietnia dla klas trzecich. 

§ 11

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

§ 12

1.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 13

1.  Klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych                      z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie trzeciej i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się               

w klasie pierwszej i drugiej z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania ustalonych zgodnie z podjętą uchwałą rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział  V     ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ I KOŃCOWEJ  OSIĄGNIĘĆ 

                    EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 

§  1

 1.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe podaje się w pełnym brzmieniu bez plusów i minusów.

§ 2

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

§ 3

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć, określonych w szkolnym planie nauczania, w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej                                         z zastrzeżeniem podjętych uchwał rady pedagogicznej dotyczących ustalenia po raz drugi                    z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia i promocji warunkowej ucznia.

§ 4

Egzaminy klasyfikacyjne

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

2. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50 % danych zajęć edukacyjnych, ale posiada wystarczającą liczbę ocen cząstkowych do ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć, to można klasyfikować tego ucznia bez przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny bez wymogu opiniowania ani głosowania rady pedagogicznej.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny po dopełnieniu następujących wymogów :

1) wychowawcy powinni poinformować uczniów o potrzebie złożenia podań do dyrektora szkoły z prośbą o umożliwienie zdawania egzaminu/ egzaminów klasyfikacyjnych;

2) zapoznanie rady pedagogicznej z sytuacją ucznia i przyczynami braku klasyfikacji;

3) przeprowadzenie głosowania przez radę pedagogiczną.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w klasyfikacji rocznej, a w klasyfikacji śródrocznej tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy realizacja zajęć edukacyjnych kończy się w pierwszym półroczu.

6.  Frekwencję należy obliczyć na koniec roku szkolnego i ocenić, czy uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.

7.  Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla ucznia i szkoły.

8.  Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej powinien otrzymać informację, jakie są wymagania nauczyciela, który wystawił nieklasyfikowanie co do rozliczenia ucznia zaliczenia materiału.

9.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się  zgodnie z ustaleniami obowiązującego prawa

oświatowego.  

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)  i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.                                     

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji, w której uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 5

Egzaminy poprawkowe

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych,  może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

3. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) bądź wychowawca klasy.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                                  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i może powtarzać klasę.

 

§ 6

Promocja warunkowa

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu cyklu edukacyjnego w liceum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

2. Przed podjęciem uchwały rady pedagogicznej dotyczącej  okoliczności opisanych w  ust. 1, rada pedagogiczna winna być zapoznana z sytuacją ucznia.

 

§ 6

Klasyfikacja laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz promocja                               z wyróżnieniem

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

2. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 7

Klasyfikacja końcowa

1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie pierwszej i w klasie drugiej, z uwzględnieniem ocen celujących uzyskanych przez laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, a ustalone roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nie budziły zastrzeżeń prawnych.

2. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał                        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI                 OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 1

Cele wewnątrzszkolnego oceniania zachowania uczniów  

1. Ocenianie zachowania ma na celu :

1)  informowanie ucznia o jego zachowaniu;

2)  rozbudzanie w uczniu potrzeby doskonalenia własnego rozwoju;

3)  udzielanie uczniowi pomocy w niwelowaniu zagrożeń rozwojowych;

4)  umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod  pracy wychowawczej.

§ 2

Zasady ustalania oceny zachowania ucznia

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli   oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego              i norm etycznych.                                                                                                                                                                    2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)  postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)  dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób;

6)  godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)  okazywanie szacunku innym osobom;

8)  przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali :

1)  wzorowe;

2)  bardzo dobre;

3) dobre;

4)  poprawne;

5)  nieodpowiednie;

6)  naganne.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy publicznej poradni specjalistycznej, zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na zachowanie ucznia.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma  wpływu na :

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem pkt. 3; 

3)  rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia liceum przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 3

Kryteria oceniania zachowania

1. Śródroczna i roczna klasyfikacja zachowania ucznia obejmuje :

1)  ocenę za stosunek ucznia do obowiązków szkolnych;

2)  ocenę za kulturę osobistą (kultura słowa, kultura zachowania, kultura ubioru, szacunek względem innych);

3)  ocenę za aktywność społeczną i samowychowawczą ucznia.

2. Ocena stosunku ucznia do obowiązków szkolnych uwzględnia :

1) systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia szkolne;

2)  każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień;

3)  staranne odrabianie zadań domowych i wykonywanie innych poleceń nauczyciela;

4)  aktywne uczestniczenie w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

5)  korzystanie z różnych źródeł wiedzy ( biblioteka, Internet, sesje popularno-naukowe              z udziałem zaproszonych gości ) celem czynienia postępów w zakresie organizacji nauki własnej i techniki pracy umysłowej.

3.  Ocena kultury osobistej ucznia zawiera :

1)  dbałość o etyczne normy postępowania (skromność, panowanie nad sobą,  uczciwość, prawdomówność, samokrytycyzm);

2)  życzliwe i uprzejme odnoszenie się do kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i innych osób;

3) posługiwanie się piękną mową ojczysta;

4)  znajomość i przestrzeganie „Savoir-vivre licealisty”;

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej;                                                                 6)  troskę o estetykę ubioru, wyglądu osobistego, estetykę pomieszczeń i otoczenia;

7)  dbałość o ład i porządek w miejscach publicznych;

8)  poszanowanie przyrody i dzieł kultury.

4.  Ocena za aktywność społeczną i samowychowawczą ucznia zawiera :

1) sumienne i terminowe wypełnianie przydzielonych zadań związanych z życiem klasy, szkoły i środowiska;

2)  inicjatywę w podejmowaniu działań społecznych i społecznikowskich na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat);

3)  tworzenie i rozwijanie jak najlepszych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami;

4) umiejętność współpracy i współżycia w zespole : wzajemny szacunek, zrozumienie, życzliwość, tolerancja;

5)  właściwe rozumienie wolności jako trudu odpowiedzialności za dokonywane wybory;

6)  troska o poszanowanie mienia publicznego i indywidualnego;

7)  rozwijanie mocnych stron osobowościn, abywanie umiejętności przezwyciężania napotykanych trudności życiowych;

8)  aktywne przeciwstawienie się negatywnym wpływom zjawisk patologicznych;

9)  dążenie do osiągnięcia dojrzałości, której największym walorem jest wiedza, stosunek do kultury, szacunek dla słowa i wrażliwość estetyczna.

§ 4

1. Ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniów odbywa się na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów zawartych w niżej zamieszczonej tabeli.

Tabela.  Kryteria do uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 

 

Ocena

zachowania

 

Poziom spełnionych przez ucznia wymagań zawartych w treściach ocen §3, ust.2-4

 

Frekwencja ucznia na

zajęciach

Liczba uwag w dzienniku  o negatywnym zachowaniu ucznia

 

Wzorowe:

- przykładnie spełnia wszystkie wymagania

- może być wzorem do naśladowania;

- nie ma ani jednej godziny opuszczonej nieusprawiedliwionej;

- nie ma wpisanych uwag.

 

 

Bardzo dobre:

 

 

- spełnia wymagania  i wyróżnia się w niektórych sferach;

 

- nie ma ani jednej godziny opuszczonej nieusprawiedliwionej;

 

- nie ma wpisanych uwag.

 

Dobre:

- nie zawsze spełnia wymagania, naruszając obowiązujące normy zachowania szkolnego;

- opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych, w tym 3 godz. pojedyncze;

- ma wpisane 1-2 uwagi.

 

Poprawne:

- nie zawsze spełnia wymagania

- czyni starania poprawy zachowania;

- opuścił bez usprawiedliwienia od 8 do 18 godzin, w tym najwyżej do 10 godz. pojedynczych;

- ma wpisane 3-4 uwagi.

 

 

Nieodpowiednie:

- posiada poważne kłopoty w spełnianiu wymagań lecz ustalone                                     i zastosowane przez nauczycieli, rodziców, pedagoga i samorząd ucz. przynoszą oczekiwane rezultaty;

- opuścił bez usprawiedliwienia              od 19 do 24 godzin, w tym 10 pojedynczych;

- ma wpisane 5-6 uwag.

 

 

Naganne:

- rażąco uchybia wymaganiom,                               a postępowanie bywa szkodliwe dla jego rozwoju i otoczenia;

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 24 godz. w tym 10 pojedynczych;

- ma wpisane 7 i więcej uwag.

 

2. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić statutowe prawo ucznia do usprawiedliwienia jeden raz w półroczu nieobecności na lekcjach z powodów osobistych, za wiedzą rodziców i wychowawcy.

§ 5

Tryb ustalania oceny zachowania ucznia

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca na podstawie :

1)  własnej pracy wychowawczej;

2)  opinii nauczycieli;                                                                                                                                                      3)  opinii wychowawców burs szkolnych, w których zamieszkują uczniowie;

4)  opinii uczniów danej klasy (w tym ocenianego ucznia);

5)  opinii przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu odwoławczego.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 6

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

Rozdział VII    WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH  NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH

                        OCEN Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ

                        ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 

§ 1

 

1. Prawo poprawiania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych  przysługuje uczniowi, który :

1)  w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne;

2)  z tytułu usprawiedliwionej nieobecności  nadrobił w terminie wszystkie zaległości;

3)  posiada własny zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz wykonanymi zadaniami domowymi;

4) prezentuje pozytywną postawę  i stosunek do obowiązków szkolnych.

2.  O wyższą ocenę zachowania może ubiegać się uczeń spełniajacy warunki w proporcjach odpowiadajacej ocenie, o która się ubiega.

§ 2

 

 1. Tryb postępowania w uzyskaniu wyższej niż przewidywana rocznej oceny                                         z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przewiduje  następujący porządek :

1)  nauczyciele i wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) o przewidywanej dla ucznia niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania nauczyciele                                      i wychowawcy informują ucznia i jego rodziców  (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej ;

3) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych, o których jest mowa                      w pkt.2 wychowawca powiadamia ucznia w szkole, a rodziców (prawnych opiekunów)                       w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (list polecony);

4) w terminie jednego tygodnia przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów, a wychowawca klasy informuje  ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych   rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

5)  o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych, nauczyciele powiadamiają ucznia w szkole, a rodziców powiadamia wychowawca na zorganizowanym spotkaniu klasowym                   (w kwietniu dla rodziców uczniów klas trzecich; w czerwcu dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich);

6) po otrzymaniu informacji o ocenie przewidywanej, uczeń ma prawo ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej; 

7) nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca rozpatruje wniosek, sprawdza                              i potwierdza, czy uczeń spełnia dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej;

8)  po rozpatrzeniu wniosku nauczyciel lub wychowawca podejmuje decyzję i wystawia ocenę roczną, pozostając przy przewidywanej lub podwyższając ją, jeśli uwzględni wniosek ucznia.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Tryb odwoławczy od wystawionych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1. Gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiona, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie                         z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1 mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych .

4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli uczeń spełnia w tym względzie wymogi prawne  (może zdawać egzamin poprawkowy z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

10.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział  VIII       PRAWA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

§ 1

  Prawa ocenianych uczniów

 

1. Uczeń ma prawo do :

1)  rzetelnej, jawnej i obiektywnej oceny;

2)   oceny umotywowanej;

3)   jasnych kryteriów oceniania;

4)  możliwości poprawiania oceny w określonym terminie i według ustalonej procedury;

5)  egzaminu klasyfikacyjnego;

6)  egzaminu poprawkowego;

7)  warunkowej promocji;

8)  wglądu do przeprowadzanych sprawdzianów;

9)  współdecydowania w ustalaniu oceny zachowania.

§ 2

Prawa rodziców

1. Rodzic ( prawny opiekun ) ma  prawo do :

1)  zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

2)  rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, sukcesach i porażkach  dziecka;

3)  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

4)  jawności oceny swojego dziecka i jej umotywowania;

5)  wglądu w prace swojego dziecka;

6)  zapoznania się z trybem odwoławczym dotyczącym oceniania uczniów.

§ 3

Prawa nauczycieli

1. Nauczyciel ma prawo do :

1) proponowania zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w granicach obowiązującego w tym zakresie prawa;

2) egzekwowania od ucznia ustalonych reguł postępowania i zachowania w szkole;

3) do współdziałania z rodzicami na rzecz motywowania ucznia do postępów w nauce                       i zachowaniu;

4)  udziału w egzaminie poprawkowym ucznia i przygotowania zadań egzaminacyjnych;

5) odmowy udziału w egzaminie poprawkowym ucznia, któremu wystawił ocenę niedostateczną;

6) do korzystania z pomocy w kwestii oceniania uczniów, udzielanej  przez dyrekcję szkoły              i pedagoga.

 

 

Rozdział  IX      PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 1

1. Szkolny system oceniania zatwierdza rada pedagogiczna

§ 2

1. Zmian w dokumencie „Wewnątrzszkolny system oceniania” na wniosek dyrektora szkoły dokonuje powołany zespół  ds. WSO w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego

§ 3

1. Dokument wchodzi w życie z dniem uchwalenia

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Tabela - Siatka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}