In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści

 Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór”. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów.
W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

 

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 przygotowane w oparciu o zapisy:

 

§  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  ze zm.);

§  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r., poz. 1942).

§  zarządzenie Nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych  w województwie podlaskim.

§  zarządzenie Nr 10/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół dla dorosłych w województwie podlaskim.

 

1.      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. System rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie: https://nabor.pcss.pl/lomza

2.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej.

3.      Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne, w których pragnie podjąć naukę. Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów klas I prowadzonych  w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez niego kolejności.

4.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2016 roku.

5.      Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kandydaci wypełniają  w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza, a następnie podpisany składają w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Szkoła ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

6.      Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego mogą być składane przez kandydata w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu  z dokumentu zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego albo  w postaci kopii poświadczonej przez dyrektora gimnazjum, którą ukończył kandydat.

7.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)      posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

b)      w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

8.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)     wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

b)     oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)     ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,     

d)    osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

e)     szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

9.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a)      wielodzietność kandydata,

b)     niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)     objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

11.Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki określone w pkt. 7.

12.    Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie
punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez
ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia.

13.    Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

1)   za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum –  max 100 pkt.

- uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych mnożone są przez przelicznik 0,2, np.
75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 4 wyniki procentowe wynosi
400% x 0,2 = 80 pkt);

-uzyskany wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnożony jest przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 1 wynik procentowy wynosi 100% x 0,2 = 20 pkt);

 

2)    za ceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału) max 80 pkt: 

 

a)                 ocena celująca                                     - 20 pkt

b)                 ocena bardzo dobra                              - 16 pkt

c)                 ocena dobra                                          - 12 pkt

d)                ocena dostateczna                                - 8 pkt

e)                 ocena dopuszczająca                            - 2 pkt

 

3)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem      - 5 pkt

4)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt

5)      szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 13 pkt.:

a)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1.      tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

2.      tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

3.      tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

b)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

§  tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

§  tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

§  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

c)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt, 

§  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, 

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

§  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 

§  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

§  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

d)      uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, 

§  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,

§  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, 

§  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,  §tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt, 

§  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e)      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§  międzynarodowym – 4 pkt,

§  krajowym – 3 pkt,

§  wojewódzkim – 2 pkt,

§  powiatowym – 1 pkt

 

UWAGA!W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięciew zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych douzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.

14.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1)      z języka polskiego i matematyki:

- celujący – po 20 pkt

- bardzo dobry –  po 16 pkt

 - dobry – po 12 pkt

 - dostateczny – po 8 pkt

 - dopuszczający – po 2 pkt

 

2)      z historii i wiedzy o społeczeństwie: 

-          celujący – po 20 pkt, 

-          bardzo dobry – po 16 pkt, 

-          dobry – po 12 pkt, 

-          dostateczny – po 8 pkt, 

-          dopuszczający – po 2 pkt 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli
się przez 2; 

(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.).

3)      z biologii, chemii, fizyki i geografii: 

-          celujący – po 20 pkt, 

-          bardzo dobry – po 16 pkt, 

-          dobry – po 12 pkt, 

-          dostateczny – po 8 pkt, 

-          dopuszczający – po 2 pkt 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4; 

(np.  biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16
= 56:4 = 14 pkt.)

4)z języka obcego nowożytnego: 

-          celujący – 8 pkt, 

-          bardzo dobry – 6 pkt, 

-          dobry – 4 pkt, -          

-          dostateczny – 2 pkt,

-          dopuszczający – 0,5 pkt.

 

15.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnegolub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty w sposób określony w pkt. 14 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

16.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę  z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum:

-          celujący – 20 pkt,

-          bardzo dobry – 16 pkt, 

-          dobry – 12 pkt, -        

-          dostateczny – 8 pkt,

-          dopuszczający – 2 pkt.

17.  W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru następujące dokumenty:

a)      wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/lomza oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej),

b)     opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia  z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenie/a potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów(wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru), które będą brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów:

a)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

b)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

c)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

d)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

e)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

f)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 332 ze zm.).

Dokumenty te mogą być składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego(zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

UWAGA! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.