In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Załącznik do uchwały Nr 300/XL/05

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 marca 2005 r. z późn. zm.

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży

 

 

rozdział i

rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy.

§ 1

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

§ 2

Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych miasta z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 3

Pomoc materialna o charakterze socjalnym  może być udzielona zamieszkałym  na terenie Miasta Łomży:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży       i dla dorosłych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów  pracowników  służb społecznych  -  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,    o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo       ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży          i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4

Stypendium szkolne może zostać udzielone uczniowi, o którym mowa w §3, zamieszkałemu             na terenie Miasta Łomży, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

f) alkoholizm lub narkomania,

g) niepełna rodzina.

§ 5

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem § 6.

    § 6

1.W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.

2. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

rozdział II

formy pomocy materialnej

§ 7

1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formie refundowania udokumentowanych całkowitych        lub częściowych kosztów związanych z:

a) udziałem ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) zakupem podręczników, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

c) zakwaterowaniem w bursie lub na stancji ucznia szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania;

d) zakupem biletów miesięcznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,      którzy uczą się poza miejscem zamieszkania;

e) zakupem biletów miesięcznych komunikacji miejskiej w Łomży;

f) zakupem ubrania i obuwia przeznaczonego na zajęcia sportowe;

2. W sytuacjach szczególnych, gdy Prezydent Miasta Łomży uzna, że żadna z wyżej wymienionych form nie jest celowa, to pomoc materialna może być udzielona w formie świadczenia pieniężnego.

§ 8

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

rozdział iii

tryb i sposób  przyznawania o pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 9

1. W przypadku uczniów szkół, dla których organem dotującym jest Miasto Łomża wniosek              o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust.1 udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełniania wniosku, opiniuje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym oraz weryfikuje poprawność obliczonej przez wnioskodawcę wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

3.Dyrektor wyżej wymienionej szkoły, przekazuje wykaz uczniów uprawnionych do ubiegania się      o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do regulaminu, do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży w terminie do 24 września danego roku szkolnego.

4.Wykaz o którym mowa w ust. 3 będzie podstawą do wydania decyzji, o których mowa w §10 ust.1.

5.W przypadku uczniów, którzy uczęszczają do szkół nie wymienionych w ust.1 wnioski                   o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży, który sporządza wykaz uczniów uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.

6.Wydział na podstawie wykazów, o których mowa w ust.3 i ust.5 przygotowuje informację                o rozmiarze zawnioskowanych potrzeb pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta  Łomży.

§ 10

1. Prezydent Miasta Łomży przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego w drodze decyzji administracyjnej.

2./Skreślony/

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać:

1) rodzice ucznia lub pełnoprawni opiekunowie;

2) pełnoletni uczeń;

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

4. Stypendium może zostać przyznane uczniowi przez Prezydenta Miasta Łomży z urzędu.

5.Wzór wniosku o stypendium określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

6.Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosków         

    nie podlegają opłacie skarbowej.

 

§ 11

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się:

1) stosowne  zaświadczenia lub  oświadczenia o wysokości dochodów rodziny, z zastrzeżeniem      pkt. 2.

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta                ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,         które uwzględnia  miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

3) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina obok dochodów wynikających ze stosunku pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, korzysta również               ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, obok zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 12

Dochód ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny, lub na podstawie wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny oraz o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy w Ośrodku.

§ 13

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, składa się do 15 września danego roku szkolnego,     a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych           i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony    po upływie terminu, o którym mowa w ust.1. Za uzasadniony przypadek uważa się przede wszystkim nagłe, znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia powodujące długotrwałe obniżenie dochodów na osobę w rodzinie spowodowane długotrwałą chorobą, śmiercią jednego z rodziców lub opiekunów, zdarzenia losowe powodujące straty w gospodarstwie domowym, utratą pracy przez rodziców lub opiekunów prawnych, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez rodziców          lub opiekunów prawnych.

§ 14

1. Prezydent Miasta Łomży po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa przekazuje środki             w odpowiedniej wysokości  na konta poszczególnych szkół.

2. Dyrektor szkoły  o której mowa w  § 9 ust. 1 dokonuje wypłat i rozliczeń stypendiów w oparciu     o decyzje, o których mowa w  § 10 ust.1.

3. Dyrektor szkoły o której mowa w § 9 ust. 1 zobowiązany jest do przekazywania stypendiów           w określonej  w decyzji formie i terminie, rozliczania otrzymanych środków, przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów jego szkoły, składania zestawień i sprawozdań z realizacji świadczeń.  

§ 15

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń /słuchacz/ otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Łomży o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Prezydent Miasta Łomży może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

ROZDZIAŁ  IV

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM ORAZ FORMY PŁATNOŚCI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

§ 16

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania                  się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy      z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

2. Wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust . 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90C ust.3 ustawy o systemie oświaty.

3.Maksymalna wysokość stypendium szkolnego nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwu krotność  kwoty, o której mowa  w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada   2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992).

4.Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy.

§ 17

1. Miesięczną wysokość kwoty stypendium w pełnej wysokości, określa  na dany rok szkolny                w zarządzeniu Prezydent Miasta Łomży w zależności od rozmiaru  potrzeb pomocy materialnej uczniów  i wielkości przekazanej na ten cel dotacji  celowej z budżetu państwa, a także wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie  na pomoc materialną.

§ 18

1.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż                10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku szkolnym.

2. W zależności od formy stypendium, wypłata świadczenia może być realizowana jednorazowo, miesięcznie lub kwartalnie z tym, że wysokość stypendium szkolnego w  danym roku nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90d. Ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy       o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 19

1. Pomoc materialna w formach, o których mowa w  § 7 ust. 1, może być realizowana także poprzez zwrot wydatków:

a) po przedstawieniu imiennych rachunków, faktur i innych dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki,       

b) dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie,

c) imiennych biletów miesięcznych,

w formie wypłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia /słuchacza/.

2. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są            w formie wypłaty gotówkowej z kasy szkoły lub placówki, lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

 

 § 20

 

     Termin wypłaty stypendium określa się w decyzji o jej przyznaniu.

                                                                                   § 21

Stypendium może zostać decyzją administracyjną wstrzymane lub przypisane do zwrotu w przypadku  stwierdzenia w przedłożonym wniosku nieprawdziwych danych, ustania przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium lub w przypadku zaprzestania przez ucznia pobierania nauki w szkole.

ZASIŁEK SZKOLNY

   § 22

Formą zasiłku szkolnego może być:

a) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

                                                                              § 23

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, o którym mowa w § 3, zamieszkałemu na terenie Miasta Łomży, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego typu:

a) choroba,

b) śmierć jednego z rodzicowi lub opiekunów ucznia,

c) straty w gospodarstwie domowym wynikłe ze zdarzeń losowych m. in.  takich jak: powódź, pożar, huragan, itp.,

d) inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia.

                                                                              § 24

1. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego i wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub dochodów uzyskiwanych przez słuchacza.

 

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku               o przyznanie zasiłku szkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego mogą składać:

    1) rodzice lub prawni opiekunowie,

    2) pełnoletni uczniowie,

    3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

4. Zasiłek szkolny może również zostać przyznany przez Prezydenta Miasta Łomży  z urzędu.

                                                                              § 25

Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Łomży po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.

                                                                                                                        § 26

                                                                                                                              

1. Do analizowania złożonych wniosków o  udzielenie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym  w formie stypendium szkolnego i  zasiłku szkolnego  Prezydent Miasta  Łomży  powołuje komisję.

 

1a. Skład komisji, tryb jej pracy  oraz szczegółowe zadania  zostaną określone w zarządzeniu       

     Prezydenta Miasta Łomży powołującym komisję.

 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

3. Zasiłek przyznaje Prezydent Miasta Łomży w formie decyzji administracyjnej, w której określa termin wypłaty.

 

 4. Wypłaty zasiłku szkolnego przyznanego w formie o której mowa w § 22 pkt. b, dokonuje się do kwoty przyznanego zasiłku, na podstawie przedłożonych imiennych rachunków, faktur i innych dowodów potwierdzających faktycznie poniesione wydatki na cele określone w § 7 ust.1.

 

5. Wzór wniosku o zasiłek określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

rozdział v

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1.    Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

1)    „uczeń”- odpowiednio : uczeń, słuchacz lub wychowanek placówki, o których mowa w §3;

2)    „szkoła” - odpowiednio: szkoła, kolegium lub ośrodek, o których mowa w §3;

3)    „dyrektor” - odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium , ośrodka, o którym mowa w §3;

4)    „miejsce zamieszkania” - miejscowość, w której  osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską lub opieką jest miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów;

5)    „rodzina” - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

6)    „zdarzenie losowe” - przypadki siły wyższej oraz klęsk i innych zdarzeń spowodowane działaniem żywiołów lub sił przyrody, a także działanie człowieka mogące być uznane          za zdarzenie losowe dla innego człowieka;

7)    „Wydział” - Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży.