In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Załącznik Nr 1

do regulaminu udzielania pomocy materialnej

                 o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

                                                                       na terenie Miasta Łomży

                                                                                                                                                        

WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

 I. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium

 

....................................................................................................................................................................

nazwisko             imiona                                              pesel

data urodzenia:...........................................................................................................................................

                             dzień     miesiąc     rok                                miejscowość urodzenia

 

seria i nr dowodu osobistego/ nr legitymacji szkolnej...............................................................................

 

imiona i nazwiska  rodziców/prawnych opiekunów*  ..............................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

adres zamieszkania ucznia:........................................................................................................................

                                              ulica                  nr domu              nr mieszkania           kod pocztowy         miejscowość

 

.................................................

  telefon kontaktowy

 

 

 

adres zameldowania  na pobyt stały ucznia :...............................................................................................................

                                                                                     ulica        nr domu   nr mieszkania       kod pocztowy  miejscowość

 

 

II. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym ................. /......................

 

Pełna nazwa szkoły ...................................................................................................................................

 
 

 


Klasa / rok nauki........................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................... adres szkoły/kolegium*                                                        ( miejscowość , kod pocztowy, województwo, telefon)

 

 

 

OŚWIADCZAM, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Prawdziwość danych potwierdzam podpisem.

 

 

 

 

Łomża, dnia                            roku

                                                                                   Podpis rodziców (opiekunów) */ pełnoletniego ucznia  lub        

dyrektora szkoły ( w przypadku gdy jest wnioskodawcą)*

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

III. Pożądana forma stypendium szkolnego (należy dokonać wyboru formy poprzez zakreślenie odpowiedniego kwadratu/kwadratów -możliwe jest wybranie jednej lub kilku form jednocześnie)

 

□ – całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 

□ – pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,

 

□ – całkowite lub częściowe pokrycie czesnego w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych) lub innych opłat wymaganych przez szkołę,

 

□ – całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych w pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych) w tym (należy podkreślić wybrane formy): koszty zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, zakup posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, dojazd do szkoły (kolegium), czesne za naukę w szkole niepublicznej, innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę (kolegium),

 

□ -  świadczenie pieniężne – przy wyborze tej formy należy podać uzasadnienie:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego

 

Oświadczenie o sytuacji  rodzinnej i materialnej ucznia

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że :

a) w mojej rodzinie/rodzinie ucznia* (w przypadku składania wniosku przez dyrektora szkoły)     występuje ( określić szczegółowo w wykropkowanym miejscu):

 

-  bezrobocie...........................................................................................................................................

- niepełnosprawność  .............................................................................................................................

- ciężka lub długotrwała choroba ..........................................................................................................

- wielodzietność  ...................................................................................................................................

- rodzina jest niepełna............................................................................................................................

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych  alkoholizm/narkomania   ................................................................................................................................................................

b) miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty,            o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. 2004r. Nr 64, poz. 593 z póź.zm.)

 

c)  oświadczam, że moja rodzina uzyskuje/nie uzyskuje* dochody/ów*  z gospodarstwa rolnego

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w podanym okresie dochody członków rodziny wynoszą:

 

Lp

Imię i nazwisko

Data

urodzenia

Miejsce nauki lub zatrudnienia

Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto w złotych             z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku/ lub w przypadku utraty dochodu

z miesiąca  złożenia wniosku

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10

Łączny dochód rodziny miesięcznie NETTO wynosi:

 

11

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie wynosi

 

 

Oświadczam, że uczeń/słuchacz nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym,               ze środków publicznych.

 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty  na podstawie, których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

 

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym  i obejmują  wszystkie źródła  dochodów mojej rodziny / rodziny ucznia (w przypadku jeśli wniosek składa dyrektor szkoły), oraz ze zapoznałem/am się z regulaminem udzielania pomocy materialnej                  o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży.

 

Jednocześnie zobowiązuję się – bez wezwania – do niezwłocznego powiadomienia Urząd Miejski     w Łomży  ul. Farna 1, 18-400 Łomża, o zmianie sytuacji materialnej mojej rodziny oraz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

OŚWIADCZAM, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Prawdziwość danych potwierdzam podpisem.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach związanych       z przyznawaniem pomocy materialnej , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa  o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).                   

 

 

 Łomża, dnia ......................roku                                      ............................................................................................... 

                                                                                                                               podpis wnioskodawcy

 

.............................................................................

podpis ucznia ubiegającego się o stypendium

 

* Niepotrzebne skreślić

 

V. Potwierdzenie dyrektora szkoły/kolegium* :

 

 
 

 


  / pieczęć nagłówkowa szkoły /

 

A/ Potwierdzam, że (nazwisko i imię) ................................................................................jest uczniem/ słuchaczem/wychowankiem*

klasy /semestru* ..............................w roku szkolnym .................. /.........................

Szkoła / kolegium : publiczna / niepubliczna / niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej*

 

 

 

 

................................................................                                    ...................................................................................

         miejscowość   i   data                                                                     Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączono:

 

1.     

Zaświadczenie o dochodach rodziny wnioskodawcy (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,                     w którym wniosek został złożony)

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

6.     

 

7.     

 

8.     

 

9.     

 

10.   

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić