In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Załącznik Nr 2

do regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Miasta Łomży

 

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

I. Dane ucznia* ubiegającego się o zasiłek szkolny

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………......................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................

3. Seria i Nr dowodu osobistego / Nr legitymacji szkolnej ...................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów** …...............................................................................

5. Adres zamieszkania ucznia: ulica ..............................................Nr domu ......... Nr lok. ..................

kod pocztowy ..................., poczta .........................., miejscowość ......................................................

telefon .....................................

6. Adres zameldowania ucznia: ulica ………………………………………………………................

Nr domu ………… Nr lok…… kod pocztowy ………… poczta ……………………........................

miejscowość …………………. telefon ……………………...

II. Informacja o szkole*, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym ……....…/………......

1. Pełna nazwa szkoły ..……………………..........................................................................................

2. Klasa / rok nauki ................................................................................................................................

3.Adres szkoły ……..…………………….............................................................................................

III. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego

1. Data wystąpienia zdarzenia losowego …..........................................................................................

* użyte we wniosku określenie: „uczeń” oznacza odpowiednio: uczeń, słuchacz, wychowanek placówki, o których mowa w art. 90 b ust. 3 ustawy     z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

„szkoła” – oznacza odpowiednio: szkoła, kolegium, placówka, o których mowa w art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

** niepotrzebne skreślić.

2. Wyjaśnienie dotyczące zdarzenia losowego i jego wpływu na pogorszenie sytuacji

materialnej rodziny ucznia

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,

że:moja rodzina/rodzina ucznia** (w przypadku, jeśli wniosek składa dyrektor szkoły) składa

się z ................osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, których łączny

dochód**** w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku/w miesiącu złożenia wniosku               (w przypadku utraty dochodu) wyniósł** ........................ zł., tj. .................... zł. na jedną osobę            w mojej rodzinie / w rodzinie ucznia** (w przypadku, jeśli wniosek składa dyrektor szkoły).

 

IV. Pożądana forma zasiłku szkolnego (należy dokonać wyboru formy poprzez zakreślenie

odpowiedniego kwadratu/kwadratów** – możliwe jest wybranie jednej lub dwu form jednocześnie)

  pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

  świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

           Świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:    

 1) podane przeze mnie we wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym;

 2) w przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego, zostanie ono

 zrealizowane na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, dla którego

 zasiłek przyznano.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku             w celach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

...............................................                                                             ..................................................

(miejscowość i data)                                                                                                             (podpis wnioskodawcy)

 

** niepotrzebne skreślić,

***„rodzina” - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym  związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

**** miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

 

V. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

a. potwierdzam, że w/w jest uczniem / słuchaczem / wychowankiem**

 

......................................................................................................................................................

                                            (nazwa i adres placówki, klasa / rok nauki)

 

 

 

.............................................                                             ................................................................

(miejscowość i data  pieczęć nagłówkowa szkoły)                     (podpis i pieczątka dyrektora szkoły / kolegium /ośrodka)                                                                                                          

Do wniosku dołączam:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego moją tożsamość i prawo wystąpienia z wnioskiem (odpowiednie strony dowodu osobistego zawierające informację o dzieciach,  lub dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki); spełnienie tego warunku nie jest wymagane, jeżeli wniosek składa pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły;

2) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Miasta Łomży:         w przypadku, jeżeli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest Miasto Łomża – zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały, lub zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Łomża przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w Mieście Łomży – stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji);

3) dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego; (należy wypisać jakie dokumenty

dołączane):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

** niepotrzebne skreślić