In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 

Bibliografia  i sposoby jej tworzenia .

 Dlaczego podajemy bibliografię na końcu pracy-referatu,wypracowania i wszelkich prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu?

  Ponieważ zamieszczenie bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich dzieła z którego korzystaliśmy.

 Bibliografia to:

 słowo to pochodzi z jęz. Greckiego i oznacza: biblion-książka, grapho-piszę.

W starożytnej Grecji oznaczała pisarza. Sama bibliografia była określana terminami: catalogus, index,bibliotheca.

            Jest to uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów{książek,artykułów z czasopism,dokumentów graficznych i audiowizualnych).sporządzonych na podstawie opisu bibliograficznego, spełniający okreslone zadania informacyjne.

W prezentacji bibliografia jest podzielona na dwa działy:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego

z języka polskiego w roku szkolnym 2013/14

LITERATURA

 

1.                  Motywy tyrtejskie i ich funkcja w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach. 

2.                  Wartości materialne w  życiu bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

3.                 Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co dzieli? Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych
             przykładów literackich.  

4.                  Afirmacja życia i protest przeciwko ludzkiemu losowi. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich.  

5.                  Kabaret jako zjawisko kulturalne XX wieku. Prześledź ewolucję jego formy i funkcji na wybranych przykładach
             tekstów kabaretowych.  

6.                  Motyw Nike w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach literackich. 

7.                  Bohaterowie w habitach. Przedstaw różne sposoby ich kreowania w wybranych utworach literackich.

8.                  Funkcje opisów przyrody w utworach epickich. Omów problem na wybranych utworach literackich.

9.                  Literackie obrazy miejsc sakralnych – przedstaw je w oparciu o wybrane teksty literackie.

10.              Klasycyzm czy postmodernizm? Zbadaj tendencje w literaturze współczesnej, odwołując się
             do wybranych przykładów.

11.              Literatura polska o Polsce, Polakach i polskości –zbadaj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

12.              Na przykładzie tekstów literackich wybranej epoki scharakteryzuj jej rodzime i europejskie cechy.

13.              Literatura PRL-u  a literatura drugiego obiegu. Porównaj, na wybranych przykładach, sposoby i funkcje mówienia
             o otaczającej rzeczywistości. 

14.              Związki między literaturą a polityką. Omów zagadnienie, odwołując się do    wybranych przykładów literackich.

15.              Zbadaj związki podstawowych elementów struktury utworu literackiego /np. opisów przestrzeni, wyglądu bohatera /
             z jego wymową ideową.

16.              Zjawy, sny, wizje...- rozważ, w oparciu o wybrany materiał literacki, jakie role pełnią w literaturze zjawiska
             metafizyczne.

17.              Różne sposoby kreacji bohatera we współczesnym dramacie. Omów na wybranych przykładach literackich.

18.              Człowiek wobec Natury i Kultury. Prześledź relacje, wykorzystując wybrane teksty literackie.

19.              Światopogląd klasycystyczny a modernistyczny. Porównaj, odwołując się do wybranych tekstów literackich
             i krytycznoliterackich.

20.              Zakończenie utworu jako klucz do jego interpretacji. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane teksty literackie.

21.              Obraz młodości w literaturze i publicystyce romantycznej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się
             do wybranych przykładów.

22.              Rola mitów narodowych w życiu zbiorowości. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

23.              Znaczenie kultury sarmackiej w życiu narodu dawniej i dziś. Omów problem na podstawie wybranych tekstów.

24.              Rola aluzji literackiej w wybranych utworach – przedstaw zagadnienie, odwołując się do znanych tekstów.

25.              Znaczenie inspiracji romantycznych w literaturze epok późniejszych – omów problem, odwołując się do twórczości
             wybranego autora lub wybranej epoki literackiej.

26.              Kultura tradycyjna  a kultura masowa- porównaj, odwołując się do wybranych tekstów literackich i publicystycznych.

27.              Literatura wobec zagrożeń świata współczesnego. Zaprezentuj problem, wykorzystując wybrane utwory literackie.

28.              Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

29.              Milczenie postaci jako motyw literacki. Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

30.              Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcję w wybranych dziełach.

31.              Różne sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w tekstach literackich. Omów na wybranych
             przykładach.

32.              Różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze polskiej XX wieku. Omów na wybranych
             przykładach.

33.              Biografie twórców XX wieku jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach.

34.              Utwory literatury współczesnej a uniwersalne wartości kultury europejskiej. Rozwiń problem na wybranych
             przykładach literackich.

35.              Rola tradycji romantycznej i pozytywistycznej we współczesnej literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

36.              Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości Adama Mickiewicza. Przedstaw na wybranych przykładach.

37.              Sposoby kreowania przestrzeni w dramacie. Omów zagadnienie, odwołując się do dwóch dzieł z różnych epok.

38.              Wpływ rzeczywistości kulturowej epoki na kształtowanie się portretu bohatera literackiego. Przedstaw problem
             na wybranych przykładach.

39.              Znaczenie i wpływ teorii psychologicznych na kreowanie wizerunku bohatera literackiego. Omów zagadnienie na
             wybranych przykładach.

40.              Motyw prometejski i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

41.              Zjawiska kultury XVII wieku obecne w utworach epok późniejszych. Omów zagadnienie na wybranych
             przykładach literackich.

42.              Koncepcje miłości w mitologii greckiej i ich kontynuacje w utworach literackich różnych epok. Przedstaw problem na
             wybranych przykładach.

43.              Rola obrazów natury w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

44.              Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje, wykorzystując wnioski z analizy
             wybranych tekstów literackich.

45.              Rosja w oczach Polaków. Zaprezentuj różnorodne spojrzenia i omów ich kulturowe i historyczne uwarunkowania,
             odwołując się do wybranych utworów literackich.

46.              Przedstaw na wybranych przykładach stosunek człowieka do cywilizacji, wyłaniający się z utworów różnych epok.

47.              Powrót do starożytnych tekstów literackich i filozoficznych w kulturze wybranej epoki nowożytnej. Omów istotę
             i znaczenie nawiązań na podstawie znanych dzieł kultury.

48.              Kultura współczesna a kultura tradycyjna. Przedstaw związki, odwołując się do zjawisk kultury ludowej pogranicza
             Mazowsza i Kurpiowszczyzny oraz wybranych tekstów literackich.

49.              Literackie kontestacje - na wybranych przykładach zbadaj ich istotę, rolę i konsekwencje.

50.              Stylizacja literacka ( parodia, pastisz, trawestacja ). Omów istotę i funkcję zabiegów stylizacyjnych
             na wybranych przykładach.

51.              Wpływ filozofii na kształtowanie się koncepcji świata i człowieka w wybranej epoce kulturowej. Omów, odwołując
             się do tekstów literackich.

52.              Stereotypy w relacjach międzyludzkich- mechanizmy powstawania, sposoby funkcjonowania i konsekwencje ich
             przyjęcia przez środowisko. Omów problem, wykorzystując wybrane teksty literackie i konteksty z dziedziny
             psychologii i socjologii.

53.              Dzieło literackie w oczach krytyki. Przedstaw dwie skrajne oceny wybranego utworu. Do głosu krytyków dołącz własne
             przemyślenia na temat tekstu.

54.              Różne sposoby pisania o przeżyciach wewnętrznych jednostki. Omów na wybranych przykładach literackich.

55.              Doświadczenie nicości i absurdu w wybranych dziełach dwóch twórców. Omów przyczyny, przejawy, funkcje,
             odwołując się do konstrukcji bohatera i innych elementów struktury dzieła.

56.              Doświadczenie życiowe autora a kreacje bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych
             przykładach literackich.

57.              Różne sposoby wykorzystania motywów folklorystycznych w poezji i prozie. Omów zagadnienie, odwołując się do
             dwóch wybranych twórców.

58.              Etos rycerski dawniej i dziś. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury.

59.              Funkcja przedmiotów w dziele literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.

60.              Rola autorytetu w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
             przykładów literackich.

61.              Kondycja autorytetu dawniej i dziś. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

62.              Formy  dramatu średniowiecznego (misterium, moralitet, miracle) w utworach dramatycznych późniejszych epok.
             Omów na wybranych przykładach.

63.              Rola różnorodnych kontekstów w interpretacji utworów literackich. Omów  zagadnienie na przykładzie wybranych
             utworów literackich.

64.              Różne style odbioru tekstu literackiego– omów zagadnienie na przykładzie wybranego utworu literackiego.

65.              Różne metody analizy tekstów lirycznych – przedstaw wybrane z nich (dwie, trzy) na dowolnym przykładzie.

66.              Przedstaw różne sposoby kreacji outsidera w literaturze dwóch wybranych epok.

67.              Wpływ sporów literackich na programy artystyczne w dwóch wybranych epokach. Omów problem,
             odwołując się do przykładów.

68.              Różne ujęcia ludzkiego losu. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich i filozoficznych.

69.              Różne funkcje motywu lustra. Przedstaw je, odwołując się do utworów literackich dwóch wybranych epok.

70.              Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
             i tekstów z dziedziny psychologii.

71.              Kategoria tragizmu w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Scharakteryzuj i porównaj, odwołując się
             do wybranych tekstów literackich.

72.              Motyw szkoły w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości wybranych autorów.

73.              Rola romantyzmu w kształtowaniu świadomości człowieka współczesnego. Omów zagadnienie,
             odwołując się do literatury XX wieku.

74.              Stosunek człowieka do ziemi. Omów zagadnienie, odwołując się do nurtu chłopskiego w literaturze współczesnej.

75.              Sposób prezentacji zła i jego rola. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

76.              Młodość i starość – ciągłość pokoleń, przeciwieństwo czy ...? Omów problem, odwołując się do tekstów kultury.

77.              Deformacja jako kategoria estetyczna – jej przejawy i znaczenie – omów na wybranych przykładach literackich.

78.              Kompozycja tekstu kluczem do odczytania utworu. Przedstaw problem w oparciu o wybrane dzieła literackie.

79.              Funkcje kategorii czasu i przestrzeni w dziele literackim. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

80.              Poezja religijna. Porównaj dwa różne sposoby pisania o przeżyciach metafizycznych , wykorzystując wybrane
             przez siebie teksty literackie.

81.              Motyw winy i kary w literaturze odzwierciedleniem światopoglądu epoki. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

82.              Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty – zaprezentuj sposób ich przedstawienia i rolę. Odwołaj się

             do wybranych tekstów literackich.

83.              Mity w literaturze współczesnej. Omów na wybranych tekstach ich istotę, źródła i funkcje.

84.              Światopogląd epoki a dominująca funkcja dzieła literackiego. Przedstaw relacje na przykładzie dowolnych utworów.

85.              Rola sztuki w życiu człowieka – omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich oraz tekstów
             publicystycznych.

86.              Najważniejsze zjawiska kultury współczesnej i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów zagadnienie na przykładzie
             wybranego przez siebie pisarza. Wykorzystaj również teksty publicystyczne.

87.              Kształt artystyczny dzieła literackiego a jego wymowa ideowa – omów zagadnienie na wybranych przez siebie
             przykładach.

88.              Różne kryteria oryginalności dzieła literackiego - omów problem, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów.

89.              Istota i funkcja deheroizacji bohatera w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

90.              Arcydzieło a kicz literacki - porównaj, odwołując się do różnych płaszczyzn wybranych utworów.

91.              Przeprowadź analizę porównawczą sposobów funkcjonowania wątku romansowego w wybranych przykładach literatury
             wysokiej i w harlequinach.

92.              Jaką prawdę o bohaterach literackich poznajemy na podstawie przedmiotów, którymi się otaczają? Omów problem,
             interpretując przykłady z realistycznej prozy różnych okresów literackich.

93.              Literackie zabiegi z czasem. Interpretując różne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm
             eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną.

94.              Rozmowy z samym sobą. Monologi bohaterów z dzieł literackich, reprezentujących różne epoki
             i gatunki literackie. Interpretując wybrane utwory, porównaj okoliczności życiowe, w których rodzą
             się refleksje oraz formę ich ekspresji.

95.             Cnota jako przedmiot dociekań filozofów i poetów. Interpretując wybrane utwory oraz odwołując się do
            kontekstów filozoficznych, zaprezentuj ewolucję pojęcia.

96.              Rozszyfruj alegorie postaci zwierzęcych w interpretowanych bajkach okresu oświecenia. Sformułuj wnioski dotyczące
             konwencjonalizacji znaczeń.

97.              Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

98.              Dwa różne spojrzenia na rolę i zadania poety w polskiej literaturze powojennej. Omów problem na wybranych
             przykładach.

99.              Różne spojrzenia na postawę człowieka w sytuacji zagrożenia. Zaprezentuj je na wybranych przykładach literackich.

100.          Romantycy wobec tradycji literackiej. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

101.          Rola mitu w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich.

102.          Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów na wybranych
            przykładach literackich.

103.          Jednostka wobec historii. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.

104.          Klasyka literatury w różnych ujęciach interpretacyjnych. Na przykładzie wybranego utworu przedstaw dwa
            różne odczytania.

105.          Człowiek w poszukiwaniu idei – rozwiń problem na wybranym materiale literackim.

106.          Motyw wampira w kulturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

107.          Znaczenie motywu podróży w twórczości Tolkiena. Omów problem na wybranych przykładach.

108.          Mechanizmy funkcjonowania systemu totalitarnego. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

109.          Funkcja motywów z mitologii skandynawskiej w twórczości Tolkiena. Omów problem na wybranym
            materiale literackim.

110.          Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do dwóch wybranych tekstów literackich.

111.          Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego funkcjonowania na wybranych przykładach literackich.

112.          Świat nadprzyrodzony i fantastyka - omów różne sposoby ich ujmowania w literaturze i sztuce.

113.          Scharakteryzuj środki wymowy artystycznej w tekstach piosenek grup hip – hopowych  i omów ich funkcje.

114.          Kobiety w wybranej powieści XIX lub XX w. Przedstaw różne sposoby kreowania bohaterek oraz funkcje,
            które pełnią w świecie przedstawionym.

115.          Świat wartości chrześcijańskich w wierszach poetów współczesnych. Przedstaw temat, odwołując się do
            twórczości poetyckiej wybranego autora.

116.          Relacje człowiek – świat w twórczości poetów. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranego twórcy
            i jego twórczości.

117.          Czy współczesny artysta ma prawo być skandalistą? Omów problem, odwołując się do biografii twórcy i jego dzieł.

118.          Poeci przeklęci. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do biografii wybranego autora i jego twórczości.

119.          Hierarchia wartości bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów dwóch
            epok literackich.

120.          Pozycja narratora w literaturze przekazującej prawdę o obozach koncentracyjnych i łagrach. Zinterpretuj
            jej wpływ na wymowę wybranych dzieł.  

                                       ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

121.          Istota i rola symbolu w malarstwie i w literaturze – omów zjawisko na wybranych przykładach.

122.          Różnorodne związki literatury z muzyką – zbadaj problem na wybranych tekstach literackich.

123.          Lęk jako motyw literacki i malarski - zaprezentuj funkcje oraz sposoby przedstawiania tego motywu. Odwołaj
            się do wybranych przykładów.

124.          Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych utworów.

125.          Dzieła plastyczne źródłem inspiracji dla poetów - na wybranych przykładach przedstaw istotę oraz rolę nawiązań.

126.          Rola estetyki collage’u w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.

127.          Dzieło malarskie i dzieło literackie jako odzwierciedlenie światopoglądu epoki. Omów zagadnienie na
            wybranych przykładach.

128.          Motyw natury w literaturze i sztukach plastycznych dwóch wybranych epok kulturowych - omów funkcję
            i sposoby jego przedstawiania.

129.          Rola maski i pozy w dziełach literackich i plastycznych- przedstaw problem na wybranych przykładach.

130.          Rola brzydoty w dziełach malarskich i literackich - przedstaw problem na wybranych przykładach.

131.          Dosłowne i przenośne znaczenie pór roku w wybranych dziełach malarskich i literackich. Przedstaw na
            wybranych przykładach.

132.          Realne i symboliczne znaczenie przestrzeni wertykalnej i horyzontalnej w literaturze, architekturze, malarstwie.
            Omów na wybranych przykładach.

133.          Człowiek wobec natury. Przedstaw problem w odniesieniu do dwóch wybranych epok. Wykorzystaj teksty
            literackie i dzieła plastyczne.

134.          Motyw Pasji. Interpretując wybrane przykłady realizacji tego motywu w literaturze, filmie i w malarstwie,
            zwróć uwagę na specyfikę środków obrazowania typowych dla różnych dziedzin artystycznych.

135.          Dzieło malarskie przywołane w dziele literackim. Skonfrontuj własną interpretację obrazów z wersją literacką.

136.          Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne, wykorzystane  w wybranych tekstach literackich
            i dziełach plastycznych.

137.          Sarmatyzm w wybranych dziełach literatury baroku i oświecenia oraz we współczesnej poezji śpiewanej,
            np. Jacka Kaczmarskiego. Interpretując materiał rzeczowy, porównaj zabiegi artystyczne służące wyrażaniu
            oceny tego zjawiska.

138.     Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Zaprezentuj i porównaj wartości poznawcze interpretowanych
          przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.

139.      Zinterpretuj wybrane utwory z Ballad i romansów A. Mickiewicza jako potencjalne scenariusze filmowe. 
          Zwróć uwagę na obecność cech charakterystycznych dla różnych gatunków filmowych
          (film grozy, melodramat itp.), sugestie dotyczące planów, ujęć, kadru itp.

140.          Interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie, porównaj istotę kompozycji otwartej w tych dwóch
            dziedzinach sztuki.

141.          Typ i charakter odwołań biblijnych w wybranych filmach i utworach współczesnych. Omów na wybranych przykładach.

142.          Manieryzm w literaturze i sztukach plastycznych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

143.          Współczesne teatralne lub filmowe reinterpretacje dzieł literackich. Omów problem na wybranych przykładach.

144.          Patos w literaturze i malarstwie- przedstaw zagadnienie, koncentrując się na istocie i przyczynach zastosowania
            tej kategorii estetycznej.

145.          Sztuka apollińska a sztuka dionizyjska- odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych porównaj te
            dwie koncepcje artystyczne.

146.          Późna twórczość wielkich mistrzów literatury i malarstwa. Omów zagadnienie na dwóch wybranych przykładach.

147.          Literacki zapis i plastyczny obraz przeżyć mistycznych. Porównaj na wybranych przykładach.

148.          Sposoby funkcjonowania kategorii przestrzeni i czasu w malarstwie i poezji dwóch wybranych epok kulturowych.
            Omów na przykładach.

149.          Symbolika gestów. Omów na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

150.          Człowiek i rzecz. Przedstaw różne związki, analizując wybrane dzieła literackie i dzieła z innych dziedzin sztuki.

151.          Polemika z tradycją romantyczną w wybranych dziełach literackich i malarskich. Omów na wybranych przykładach.

152.          Kultura masowa jako temat w dziełach literackich i filmowych (lub plastycznych). Przedstaw problem na
            wybranych przykładach. 

153.          Współczesne kino polskie a literatura- scharakteryzuj związki między tymi dziedzinami sztuki, odwołując się
            do wybranych przykładów.

154.          Dzieło literackie, film i plakat filmowy – prześledź  związki i środki wyrazu. Odwołaj się do wybranych przykładów.

155.          Dzieło literackie a jego sceniczna interpretacja - porównaj, wykorzystując wybrane przykłady.

156.          Różne sposoby przedstawiania postaci w literaturze i sztukach plastycznych. Dokonaj analizy porównawczej
            wybranych dzieł.

157.          Przedstaw różne koncepcje piękna, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.

158.          Konwencjonalność i oryginalność. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.

159.          Motyw ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego różne interpretacje i funkcje, wykorzystując dzieła
            plastyczne i literackie.

160.          Literacki i malarski obraz starości. Omów problem na wybranych przykładach.

161.          Dzieło malarskie inspiracją dzieła literackiego, dzieło literackie – dzieła malarskiego. Przedstaw na wybranych
            przykładach  związki istniejące między plastyką i literaturą.

162.          Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła literackiego i malarskiego.

163.          Funkcja motywu dziecka w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj zagadnienie, wykorzystując
            wybrane przykłady.

164.          Funkcja motywu powrotu w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

165.          Antymimetyzm w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj zjawisko oraz przedstaw jego znaczenie, odwołując
            się do wybranych tekstów kultury.

166.          Dekalog człowieka XX wieku w twórczości Zbigniewa Herberta i Krzysztofa Kieślowskiego. Porównaj autorskie
            propozycje, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł filmowych.

167.          Portret w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby portretowania właściwe dla tych dziedzin sztuki,
            odwołując się do wybranych tekstów kultury.

168.          Odwołując się do wybranych tekstów kultury, porównaj sposoby idealizowania rzeczywistości w dziele
            literackim i plastycznym.

169.          Funkcja motywu barbarzyńcy w wybranych utworach literackich i malarskich. Omów na wybranych przykładach.

170.          Motyw zabaw i gier dziecięcych w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury
            i sztuki wybranych epok.

171.          Motyw mędrca w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

172.          Rola antyku w kształtowaniu świadomości człowieka współczesnego. Omów temat, odwołując się do
            literatury i sztuki współczesnej.

173.          Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj różne funkcje motywu genezyjskiego w literaturze i sztuce.

174.          Literackie i malarskie wizerunki postaci historycznych w ujęciu twórców XIX i XX wieku . Porównaj na wybranych
            przykładach.

175.          Tatrzańskie krajobrazy w poezji i malarstwie Młodej Polski. Porównaj na przykładach wybranych tekstów kultury.

176.          Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem na wybranych przykładach tekstów literackich
            i plastycznych (filmowych).

177.          Istota i funkcja ekfrazy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł plastycznych i literackich.

178.          Zasady analizy i interpretacji tekstów literackich a ich przydatność w analizie i interpretacji innych dziedzin sztuki,
            np. sztuk plastycznych, rzeźby, muzyki, fotografii artystycznej. Omów zagadnienie na wybranych przez siebie
            przykładach.

179.          Przedstaw na przykładzie wybranego przez siebie twórcy różne funkcje aluzji literackiej w dziele filmowym.  

 

                                                                                                 JĘZYK

180.          Scharakteryzuj wybrany dialekt polonijny i omów jego funkcję w życiu zbiorowości.

181.          Znaczące nazwy osobowe i miejscowe a wymowa ideowa tekstu epickiego lub dramatycznego. Przedstaw problem
            wykorzystując wnioski z analizy semantycznej nazw. Odwołaj się do wybranych przykładów.

182.          Sposoby wzbogacania zasobu słownictwa współczesnej polszczyzny. Omów zagadnienie na podstawie
            odpowiedniego materiału badawczego.

183.          Funkcja stylistycznych środków składniowych w twórczości wybranego pisarza. Omów zagadnienie,
            odwołując się do tekstów literackich.

184.          Styl artystyczny a mowa potoczna. Prześledź relacje na wybranych przykładach.

185.          Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Dokonaj analizy językowej oraz przedstaw wykorzystanie
            dwóch wybranych stylów.

186.          Cechy językowo- stylistyczne wybranego gatunku wypowiedzi ( eseju, reportażu, felietonu, recenzji ).
            Omów na wybranym przykładzie.

187.          Różna funkcje stylizacji środowiskowej. Przedstaw zagadnienie na przykładzie dwóch wybranych tekstów literackich.

188.          Dziedzictwo przeszłości we współczesnej polszczyźnie. Omów na dowolnych przykładach, odwołując się do wybranej
            płaszczyzny języka (leksyka, frazeologia, składnia).

189.          Istota i funkcje stylizacji archaicznej. Omów problem na wybranym materiale literackim.

190.          Różne typy stylizacji językowych w wybranym dziele literackim. Zanalizuj i omów ich funkcję.

191.          Przedstaw rolę biblijnych i mitologicznych związków frazeologicznych w utworach wybranego pisarza.

192.          Rola środków stylistycznych w wybranych utworach młodopolskich. Omów na przykładach.

193.          Stylizacja gwarowa i jej funkcja w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach.

194.          Język utworów klasycystycznych i sentymentalnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.

195.          Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach artykułów prasowych.

·                    kulturze języka w wydaniu potocznym  i oficjalnym. Zaprezentuj zagadnienie, wykorzystując różne przykłady .

196.          Literatura piękna a  język reklamy. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

197.          Zróżnicowanie leksykalne i składniowe języka mówionego i pisanego. Przedstaw problem na wybranym
            materiale językowym.

198.          Eksperymenty językowe w literaturze współczesnej – zbadaj i oceń, jaką  pełnią rolę.

199.          Odmiana ogólna  a język okolic Łomży – porównaj na wybranych przykładach.

200.          Język jako sposób autoprezentacji bohatera - omów problem, odwołując się do kreacji dwóch wybranych
            postaci literackich.

201.          Przedstaw  rolę frazeologizmów w twórczości wybranego poety.

202.          Funkcje stylizacji biblijnych w wybranych utworach jednej z epok. Omów problem na wybranym materiale literackim.

203.          Naturalizm a realizm- porównaj język tekstów literackich pisanych tymi stylami.

204.          Istota i funkcja gry słów w tekstach poetyckich- przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych
            przykładów literackich.

205.          Specyfika językowa monologu wewnętrznego – zaprezentuj zjawisko na dwóch wybranych przykładach literackich.

206.          Stałe związki wyrazowe? Analizując celowo dobrane wiersze W. Szymborskiej, określ funkcje przekształcania związków
            frazeologicznych w jej języku poetyckim.

207.          Komizm słowny – zamierzony i niezamierzony. Zanalizuj zebrany materiał oraz porównaj mechanizmy powstawania
            i funkcjonowanie błędów językowych celowo stosowanych w tekstach kabaretowych oraz popełnianych
            przez uczniów w wypracowaniach (tzw. humor zeszytów).

208.          Mowy starożytnych oratorów a przemówienia współczesnych polityków. Zanalizuj i porównaj retoryczne środki
            perswazji zastosowane w wybranych tekstach.

209.          Mowa pokolenia dziadków i pokolenia wnuków w Twojej miejscowości (regionie). Zanalizuj i porównaj zebrany
            materiał językowy oraz przedstaw wnioski.

210.          Język komiksu a język prozy fabularnej. Zanalizuj i porównaj funkcje języka w kreowaniu świata przedstawionego
            dowolnie wybranego utworu oraz jego wersji komiksowej.

211.          Gra z frazeologią czy błędy frazeologiczne? Zanalizuj przykłady oraz określ funkcje rozbicia związków frazeologicznych
            w wybranych tekstach prasowych oraz ich nagłówkach.

212.      Zanalizuj i porównaj artystyczny język dawnego i współczesnego przekładu dowolnego utworu literackiego
          (np. wybranego psalmu, dramatu Szekspira) na polszczyznę.

213.          Poetyckie innowacje językowe. Omów ich rolę na przykładzie wybranych wierszy dwóch poetów.

214.          Język wybranego bohatera literackiego. Scharakteryzuj na dowolnym przykładzie.

215.          Impresjonizm a ekspresjonizm – porównaj język tekstów literackich pisanych tymi stylami.

216.          Rola zapożyczeń językowych w XVIII wieku i współcześnie- omów problem na wybranym materiale językowym.

217.          Nowomowa a język reklamy – porównaj wykorzystywane środki oraz mechanizmy oddziaływania na odbiorcę.

218.          Niepokojące zjawiska w polszczyźnie przełomu tysiącleci. Omów na wybranych przykładach.

219.          Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamach. Omów na wybranych przykładach.

220.          Język jako źródło wiedzy o życiu naszych przodków. Scharakteryzuj składnię, budowę słowotwórczą, zmiany
            semantyczne wyrazów, zapożyczenia, odwołując się do wybranego tekstu.

221.          Omów na wybranych przykładach pochodzenie nazw miejscowych w Twoim regionie.

222.          Środki perswazji w przemówieniach politycznych i kościelnych. Omów na przykładach tekstów dawnych i współczesnych.

223.          Udowodnij na wybranych tekstach literackich, że frazeologia jest zwierciadłem życia społecznego.

224.          Styl poetycki w wierszu tradycyjnym i postmodernistycznym. Omów problem na wybranych przykładach.

225.          Przekłady literackie dzieła pochodzące z dwóch różnych epok. Dokonaj analizy porównawczej
            (uwzględnij różne płaszczyzny języka).

226.          Zaprezentuj nazwy łomżyńskich firm, sklepów, lokali usługowych i oceń ich poprawność językową.

227.          Oceń na wybranych przykładach poprawność językową i komunikatywność instrukcji obsługi typowych
            urządzeń mechanicznych.

228.          Język bohatera literackiego jako jeden ze sposobów charakteryzowania postaci. Omów problem na przykładzie
            wybranych utworów dwóch autorów.

229.          Na podstawie wybranych przykładów omów i porównaj stylistykę różnych, ze względu na charakter i adresata, listów,
            powstałych w jednej epoce literackiej.

230.          Odwołując się do utworów literackich z różnych epok, przedstaw cechy stylu charakterystyczne dla wybranego
            gatunku literackiego (np. pieśni, ody, sonetu, trenu ) oraz określ ich funkcję.

231.          Funkcje neologizmów w dziełach literackich. Omów zagadnienie na przykładzie wybranego przez Ciebie autora.

232.          Eksperymenty językowe w poezji lingwistycznej. Omów problem na podstawie twórczości M. Białoszewskiego
            lub innego poety lingwisty.

233.          Słownictwo i frazeologia młodych użytkowników komputerów. Scharakteryzuj na wybranym materiale.

234.          Zaprezentuj, odwołując się do przykładowych wypowiedzi osób publicznych, kryteria piękna i brzydoty języka.

                                       Tematy zaproponowane przez uczniów:

1.                  Wizerunek lekarza w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach sposób kreowania takiego bohatera.

2.                  Tradycja antyczna i jej rola w literaturze. Omów na przykładzie literatury i  malarstwa dwóch epok.

3.                  Obraz ojczyzny zawarty w polskich piosenkach. Omów na dowolnie wybranych przykładach.

4.                  Portret zabójcy w literaturze. Omów na przykładach literatury z dwóch epok literackich.

5.                  Motywy demoniczne w literaturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.

6.                  Postać maga -  czarodzieja w literaturze .Omów, na wybranych przykładach, jakie funkcje może pełnić ta
             postać w tekstach literackich.

7.                  Człowiek walczący ze złem - ukaż problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o
             tematyce związanej z II wojną światową.  

8.                  Kłamstwo i jego rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

9.                  Wpływ domu rodzinnego na tożsamość człowieka. Omów problem , odwołując się wybranych utworów literackich
              i tekstów z dziedziny psychologii.