In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.
Język czatów internetowych jest:
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 48 /2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05 - 23.06.2017r.

do godz.15.00

Do 20.07.2017r.

godz.15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego


23.06 – 26.06.2017r.

do godz. 15.00-----

3.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły ponadgimnazjalnej 

dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie

przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1


do 27.06.2017r.


do 25.07.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

13.07.2017 r.

o godz. 10:00

16.08.2017 r.

o godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata

pełnoletniego woli przyjęcia w

postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu

gimnazjalnego, (o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do

branżowej szkoły I stopnia).


do 14.07.2017 r.

godz. 15:00

17.08.2017 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

17.07.2017 r.

o godz. 12:00

18.08.2017 r.

o godz. 12:00

7.

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora

oświaty o liczbie wolnych miejsc w

szkole

17.07.2017 r.

do godz. 15:00

18.08.2017 r.

do godz. 15:00

  Nazwa klasy

przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1 A – medyczna I

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

1 B – medyczna II

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

1 C- ekonomiczno -menadżerska

język polski, matematyka,język angielski, geografia

 

1 D -  politechniczna

język polski, matematyka, chemia, fizyka

 

1 E - humanistyczno- prawnicza

język polski, matematyka,język angielski, historia

 

1 F - holistyczna

język polski, matematyka, historia, biologia

 

W roku szkolnym 2017/18 planujemy klasy :

 nazwa klasy  

z następującymi przedmiotami o treściach rozszerzonych

 

 1 A – medyczna I

 

 biologia, chemia

języki obce: angielski, język niemiecki dla zaawansowanych

przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie, historia i społeczeństwo

 1 B – medyczna II

 

 biologia,  chemia 

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych
 
przedmiot uzupełniający: matematyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo

 

 1 C - ekonomiczno -menadżerska

 

 matematyka, geografia, język angielski

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język niemiecki w biznesie  lub  język rosyjski w biznesie

 1 D - politechniczna

 

 matematyka, język angielski, fizyka lub chemia

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych przedmiot uzupełniający: historia i

społeczeństwo

 1 E - humanistyczno - prawnicza

język polski, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych 

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych

 historia wos

przedmiot uzupełniający :przyroda   przedmiot uzupełniający: przyroda oraz historia i społeczeństwo 

 


1 F - holistyczna 

język polski, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych  

języki obce: język angielski, język niemiecki dla zaawansowanych 

 historia biologia

przedmioty uzupełniające: przyroda przedmioty uzupełniające historia i społeczeństwo


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści

 Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór”. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów.
W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

W roku 2016-17  planujemy klasy  z następującymi przedmiotami

o treściach rozszerzonych

  Nazwa klasy

z następującymi przedmiotami o treściach rozszerzonych

1 A-medyczna

biologia, chemia

 

 przedmioty  uzupełniające: fizyka w medycynie, historia i społeczeństwo

1 B-biomedyczna

biologia,  chemia 

 

 przedmioty uzupełniające:  matematyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo

1 C-ekonomiczno -menadżerska

matematyka, geografia, język angielski

 

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język niemiecki lub język rosyjski w biznesie

1 D- politechniczna

matematyka, język angielski, fizyka lub chemia

 

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

1 E-prawnicza

język angielski, wos oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych 

historia

 

przedmiot uzupełniający: przyroda

geografia

 

przedmiot uzupełniający:

 historia i społeczeństwo

1 F-humanistyczna

język polski, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych 

historia

 

przedmioty uzupełniające: przyroda, , elementy historii sztuki

wos

 

przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo

 

 

  Nazwa klasy

przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1 A-medyczna

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

 

1 B-biotechnologiczna

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

1 C-ekonomiczno -menadżerska

język polski, matematyka,język angielski, geografia

 

1 D- politechniczna

język polski, matematyka, chemia, fizyka

 

1 E-prawnicza

język polski, matematyka, historia, geografia

 

1 F-humanistyczna

język polski, matematyka, język angielski, historia