In terms of uk replica watches watches, different groups hold different opinions. Some love them, some hate them. I for one, fall under the first category, and from what I can tell, so do the majority of those hurt by the replica bug. Now, like all non-original merchandise, there are great fake replica rolex watches out there but there are atrocious ones as well. In order to know whether an IWC is real or not, you need to identify a few things about the real ones at first. You may already know that there are great differences among Replica Watches Panerai in quality . But that’s the replica world. Some are extremely high in authenticity and quality, while others are… let’s say inferior. Since high-end Rolex replica watches are quite popular recently it is very difficult to distinguish the differences between the real and the Replica handbags , so it becomes necessary to get yourself to know the minor differences between the two categories. In some cases, it is much better to step further and seek for the assistance of a trained professional in determining whether your designer replica handbags is real or not.

 

skład osobowy organów rady rodziców przy II Liceum ogólnokształcącym
 im. Marii Konopnickiej w Łomży w roku szkolnym 2021/2022

 

Prezydium Rady Rodziców

 1.   Sebastian Jaworowski  –II A , przewodniczący

2.    Ewa Florczyk – I D ,wiceprzewodnicząca

3.     Agata Cendrowska – II E ,sekretarz 

4.     Marta Mroczkowska - III B,  skarbnik 

 

 

 Komisja rewizyjna

1.    Sławomir Worosilak   – III A,  

2.   Krzysztof Surowik  -  III D,

       3.   Joanna Czarniewicz -II C.

 

Komisja dydaktyczno-wychowawcza

1. Iwona Dębowska - IA , 

2. Aneta Lewandowska - III C,

3. Dorota Galińska- II C,

 

 

Szanowni Rodzice.

                                                                                                                                     

         Rada Rodziców zwraca się z prośbą do tych z Państwa, którym z różnych ważnych względów  umknęła kwestia wpłaty składki na rzecz Rady Rodziców. Składka ta niezmiennie od wielu lat wynosi:150 zł od
1 dziecka uczącego się w naszym liceum i  100 zł od każdego następnego dziecka uczącego się w tym samym okresie .

          Poprzez zgromadzone fundusze możemy wspierać działalność edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły. Dokładamy starań, aby dysponowanie zgromadzonymi  pieniędzmi odbywało się w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by trafiały one do jak najliczniejszej grupy uczniów. Wpłacone przez Państwa składki pozwolą wykonać plan finansowy pracy przyjęty przez RR na obecny rok szkolny (preliminarz),a przedstawia się on następująco:.

1.    Zapomogi dla uczniów w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

2.     Co miesięczne Koncert Filharmonii Narodowej z Warszawy  i inne spektakle dla młodzieży.

3.    Opłata za olimpiady, konkursy i ligi sportowe.

4.    Zakup kwiatów na miejsca pamięci zgodnie z kalendarium uroczystości szkolnych i państwowych..

5.    Zakup złotych tarcz dla absolwentów z najlepszymi wynikami na świadectwie
ukończenia szkoły i egzaminie maturalnym.

6.    Diety dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych odbywających się poza Łomżą.

7.    Nagrody książkowe oraz inne nagrody i materiały związane z zakończeniem roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów.

8.    Współpraca zagraniczna oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

9.    Bieżące  potrzeby szkoły i uczniów.

10 Druk gazetki szkolnej „Przeciek”.

12.Dofinansowanie kosztu wycieczki szkolnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

13. Zakup pomocy dydaktycznych.

14. Wspieranie inicjatyw samorządu uczniowskiego.

15. Zakup papieru xero, tonerów do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów.

16. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta Rady Rodziców.

 

              Brak środków na koncie Rady Rodziców  nie pozwoli na realizację i wsparcie wymienionych celów.

 

W związku z powyższym prosimy rodziców  o wsparcie  finansowe  Rady Rodziców w celu poprawy warunków nauki uczniów w szkole.. Wpłat można dokonywać np. przez uczniów do wychowawców klas lub bezpośrednio wpłacając na rachunek bankowy Rady Rodziców. Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym , Ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża,  Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa
Nr rachunku 66 1020 1332 0000 1802 0027 5453.

 

                                             Łącząc wyrazy szacunku

 

    

    Dyrektor Szkoły                                                  Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców                                              

Jolanta Józefa Kossakowska                                           Sebastian Jaworowski