1.    Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży na okres od jednego do dziesięciu miesięcy, od września 2020 do czerwca 2021.

2.    Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w sierpniu 2020 wynosi 528,00 zł netto.

3.    Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł miesięcznie ( do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

Wyżej wymienione stawki obowiązują od dnia 1.10.2018 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r poz. 1358).

 

W sytuacjach lodowych istnieje także możliwość skorzystania z zasiłku szkolnego.

 

Szczegółowe informacje na temat formy udzielania stypendium szkolnego, trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego oraz sposobu ustalania wysokości stypendium, a także trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego zawarte są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomża – załącznik nr 1 do uchwały NR 281/XXVII/20 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 9 lipca 2020.

 

·         Druki wniosków uczniowie mogą wziąć od pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od dnia 03.09.2020 do dnia 15.09.2020. Proszę aby wnioski przynosili uczniowie do pedagoga szkolnego. Szczegółowe pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego  przez Librusa lub drogą telefoniczna 86 216 27 50

 

 

 

pedagog Izabela Sztrubel