Zarządzenie Nr 2 /2012
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 2 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Działając na podstawie § 23 pkt. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. N r 26, poz.232 ze zm.) ustalam, co następuje:
§ 1
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół.

1. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

- składanie dokumentów od 21 marca do 1 czerwca 2012 r. do godz. 15.00

- składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami

od 4 czerwca do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00

- ogłoszenie listy przyjętych 4 lipca 2012 r. o godz. 15.00

- potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 5 lipca do 6 lipca 2012 r. do godz. 15.00

- ogłoszenie wolnych miejsc 9 lipca 2012 r. o godz. 15.00

- składanie dokumentów od 10 lipca do 11 lipca 2012 r. do godz.12.00

- ogłoszenie listy przyjętych 11 lipca 2012 r. o godz. 15.00