Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 48 /2017
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05 - 23.06.2017r.

do godz.15.00

Do 20.07.2017r.

godz.15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego


23.06 – 26.06.2017r.

do godz. 15.00-----

3.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły ponadgimnazjalnej 

dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie

przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1


do 27.06.2017r.


do 25.07.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

13.07.2017 r.

o godz. 10:00

16.08.2017 r.

o godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata

pełnoletniego woli przyjęcia w

postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu

gimnazjalnego, (o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do

branżowej szkoły I stopnia).


do 14.07.2017 r.

godz. 15:00

17.08.2017 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

17.07.2017 r.

o godz. 12:00

18.08.2017 r.

o godz. 12:00

7.

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora

oświaty o liczbie wolnych miejsc w

szkole

17.07.2017 r.

do godz. 15:00

18.08.2017 r.

do godz. 15:00