Prezydium Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym
 im. Marii Konopnickiej w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 


 1.   Maria Wiśniewska –III F , przewodnicząca 

2.    Jacek Leszczyński – III B ,wiceprzewodniczący 

3.     Iwona Cwalina  – III E ,sekretarz 

4.     Iwona Kwiatkowski - III B,  skarbnik 

 

 

 Komisja rewizyjna

1.    Jaworowski Sebastian –II E,  przewodniczący

2.   Anna Prusińska - III A ,wiceprzewodnicząca

       3.   Worosilak Sławomir -I A, członek komisji

 

Komisja dydaktyczno-wychowawcza

1.Daniel Plona - III F ,  przewodniczący

2.Barbara Kozikowska - II D, wiceprzewodnicząca

3.Tadeusz Makarewicz - II A, członek komisji

 

 

Szanowni Rodzice.

                                                                                                                                     

         Rada Rodziców zwraca się z prośbą do tych z Państwa, którym z różnych ważnych względów  umknęła kwestia wpłaty składki na rzecz Rady Rodziców. Składka ta niezmiennie od wielu lat wynosi:150 zł od
1 dziecka uczącego się w naszym liceum i  100 zł od każdego następnego dziecka uczącego się w tym samym okresie .

          Poprzez zgromadzone fundusze możemy wspierać działalność edukacyjno-wychowawczą naszej szkoły. Dokładamy starań, aby dysponowanie zgromadzonymi  pieniędzmi odbywało się w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny, by trafiały one do jak najliczniejszej grupy uczniów. Wpłacone przez Państwa składki pozwolą wykonać plan finansowy pracy przyjęty przez RR na obecny rok szkolny (preliminarz),a przedstawia się on następująco:.

1.    Zapomogi dla uczniów w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

2.     Co miesięczne Koncert Filharmonii Narodowej z Warszawy  i inne spektakle dla młodzieży.

3.    Opłata za olimpiady, konkursy i ligi sportowe.

4.    Zakup kwiatów na miejsca pamięci zgodnie z kalendarium uroczystości szkolnych i państwowych..

5.    Zakup złotych tarcz dla absolwentów z najlepszymi wynikami na świadectwie
ukończenia szkoły i egzaminie maturalnym.

6.    Diety dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych odbywających się poza Łomżą.

7.    Nagrody książkowe oraz inne nagrody i materiały związane z zakończeniem roku szkolnego dla wyróżniających się uczniów.

8.    Współpraca zagraniczna oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

9.    Bieżące  potrzeby szkoły i uczniów.

10. Uroczyste 25 zakończenie roku szkolnego abiturientów w roku szkolnym 2019/2020.

11. Druk gazetki szkolnej „Przeciek”.

12. Dofinansowanie kosztu wycieczki szkolnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

13. Zakup pomocy dydaktycznych.

14. Wspieranie inicjatyw samorządu uczniowskiego.

15. Zakup papieru xero, tonerów do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów.

16. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta Rady Rodziców.

 

                W tym roku szkolnym szczególnie ważną inicjatywą dla Rady Rodziców jest pomoc
w sfinansowaniu zakupu  pomocy dydaktycznych do nowopowstałej sali językowej, dzięki zaadoptowaniu
 i remontowi  pomieszczenia gospodarczego na I kondygnacji szkoły. Środki finansowe, którymi dysponuje szkoła nie są wystarczające, aby zakupić wszystkie potrzebne tam elementy wyposażenia.

Brak środków na koncie Rady Rodziców  nie pozwoli na realizację i wsparcie wymienionych celów.

 

W związku z powyższym prosimy rodziców  o wsparcie  finansowe  Rady Rodziców w celu poprawy warunków nauki uczniów w szkole.. Wpłat można dokonywać np. przez uczniów do wychowawców klas lub bezpośrednio wpłacając na rachunek bankowy Rady Rodziców. Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym , Ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża,  Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa
Nr rachunku 66 1020 1332 0000 1802 0027 5453.

 

                                             Łącząc wyrazy szacunku

 

    

    Dyrektor Szkoły                   Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców                                              

Jolanta Józefa Kossakowska         Maria Wiśniewska